Your Logo

Prewencja stresu

indywidualne i grupowe metody niwelowania stresu

O szkoleniu...

grupa docelowa

Pracownicy współpracujący ze sobą w obrębie jednej organizacji, niezależnie od stanowiska jakie zajmują.

cel edukacyjny szkolenia

Uczestnik szkolenia pozna definicyjne ujęcie stresu zgodnie z koncepcją Lazarusa, oraz nabędzie wiedzę dotyczącą zasad zarządzania stresem oraz nabędzie umiejętność identyfikacji źródeł stresorów w miejscu pracy (przyczyny organizacyjne: struktura organizacyjna, odpowiedzialność; przyczyny procesowe: zarządzanie informacją, zmiany organizacyjne; przyczyny zewnętrzne: psychologiczne: na poziomie indywidualnym-prywatnym, na poziomie zespołu-współpracowników).

cel biznesowy

Celem biznesowym jest wprowadzenie nowych standardów komunikacji między pracownikami oraz nauczenie sposobów niwelowania poziomu stresu, co przekłada się na efektywność pracy zespołu.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:
Agenda szkolenia oraz przeprowadzenie pre-testu.
Test badania poziomu stresu aktualnego na bazie skali Holmesa i Rahe’a
Wykład: Koncepcja stresu Lazarusa, Krzywa Yerkesa-Dodsona, Stres „pozytywny” i stres „negatywny”.
Warsztat: stres – poszukiwanie źródeł (stresorów)

Wykład: Zarządzanie stresem
Dyskusja moderowana: techniki antystresowe, podwyższenie stresu, obniżenie stresu
Wykład: stres w miejscu pracy, efekty stresu długotrwałego, mapowanie przyczyn stresu
Warsztat: stres w miejscu pracy (mapowanie przyczyn stresu: indywidualnego i grupowego)

Dzień drugi:
Warsztat: rozpoznawanie własnych strategii i radzenia sobie ze stresem
Wykład: techniki zarządzania stresem (teoria hydrauliczna, ćwiczenia relaksacyjne, racjonalizacja emocji,
zasady komunikacji w stresie, podstawy treningu autogennego, treningu Jacobsona).
Dyskusja moderowana: stres w miejscu pracy
Warsztat: identyfikacja wskaźników stresu.
Warsztat: rozpoznawanie własnych strategii radzenia sobie ze stresem
Dyskusja moderowana: podsumowanie zasad wypracowanych przez grupę w zakresie radzenia sobie
ze stresem, niwelowania poziomu stresu indywidualnego i grupowego.

efekty szkolenia

1. Poznania definicyjnego ujęcie stresu zgodnie z koncepcją Lazarusa (w tym zależność wystąpienia stresu jako reakcji na oczekiwania płynące z otoczenia oraz określenia poziomu stresu od zasobów kompetencji społecznych).
2. Poznania zależności krzywej Yekesa-Dodsona (w tym pozna granice optimum stresu).
3. Poznania definicyjnego i psychologicznego znaczenia „stresu pozytywnego” oraz „stresu negatywnego” (objawy somatyczne, najczęstsze stresory).
4. Poznania zasad zarządzania stresem.
5. Poznania zasad identyfikacji źródeł stresorów w miejscu pracy (przyczyny organizacyjne: struktura organizacyjna, zakresy odpowiedzialności; przyczyny procesowe: zarządzanie informacją, zmiany organizacyjne; przyczyny zewnętrzne: sytuacja na rynku pracy, sytuacja właścicielska, koniunktura na rynku; przyczyny psychologiczne: na poziomie indywidualnym-prywatnym, na poziomie
zespołu-współpracowników).
6. Poznania zasad właściwego mapowania przyczyn stresu.
7. Poznania zasad tworzenia indywidualnej strategii radzenia sobie ze stresem na bazie współczesnych technik indywidualnych i grupowych dotyczących zarządzania stresem i niwelowania jego poziomu.
8. Poznania zasad praktycznego radzenia sobie ze stresem własnym oraz oddziaływaniem stresu na grupę współpracowników.
9. Poznania zasad właściwej autodiagnozy źródeł stresorów oraz zarządzania stresem.
10. Poznania zasad właściwego komunikowania się z osobą będącą w stresie w celu niwelacji poziomu stresu i zahamowaniu jego eskalacji w kierunku klientów i współpracowników.
11. Poznania własnych potrzeb dalszego rozwoju w obszarze zarządzania stresem poprzez poznane
techniki zarządzania stresem.

Szkolenie prowadzi

Rafał guzowski

trener

Poznaj sylwetkę Rafała tutaj

Nie ma interesującej oferty szkolenia?

Jeśli szukasz szkolenia, a nie znajduje się w naszej ofercie, skontaktuj się z nami!
Jesteśmy w stanie zaprojektować szkolenie, które będzie spełniało oczekiwania edukacyjne i biznesowe.